Phó Giám Đốc

Phan Hồng Vân

Liên hệgửi mail

Giám Đốc

Nguyễn Trọng Minh

Liên hệgửi mail

Phó Giám Đốc

Nguyễn Thị Xuân Nương

Liên hệgửi mail

Phát triển dự án

Nguyễn Hoàng
Kim Phụng

Liên hệgửi mail

Phát triển dự án

Nguyễn Thị
Hồng Mai

Liên hệgửi mail

Kế Toán

Lê Võ
Huyền Trân

Liên hệgửi mail

Phát triển dự án

Nguyễn
Đình Đức

Liên hệgửi mail

Trưởng Phòng
Kỹ Thuật

Nguyễn Thị
Kim Kiều

Liên hệgửi mail

Phòng Kỹ Thuật


Mạnh Tuấn

Liên hệgửi mail

Phòng Kỹ Thuật

Nguyễn Thị
Phương Thảo

Liên hệgửi mail

Phòng Kỹ Thuật

Trần Thị
Tuyết Loan

Liên hệgửi mail

Kế Toán Trưởng

Mai Thùy
Phương

Liên hệgửi mail

Phòng Đào Tạo

Nguyễn Thị
Ngọc Trâm

Liên hệgửi mail

Phòng Đào Tạo

Hoàng Thị
Khánh Chi

Liên hệgửi mail

Phòng Đào Tạo

Trần Thị
Ái My

Liên hệgửi mail