30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Chọn đáp án đúng cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt (1. Phân loại chất thải rắn hay các loại chất thải khác, 2. Vận chuyển chất thải đến điểm tập trung để rửa sạch hoặc ép cục, 3. Tiến hành thu gom, 4. Xử lý chất thải, tái chết rác thải sinh hoạt)
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan không ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường nước không ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng không ?
Đối với chất thải nguy hại có cần được thu gom vào một loại túi riêng, sẫm màu và cần được giao cho bộ phận quản lý môi trường xử lý theo quy trình riêng hay không ?
Rác thải phế liệu: Khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải bán cho lực lượng thu mua phế liệu hoặc chuyển giao cho lực lượng thu gom tại nguồn hoặc có thể chuyển giao cho hệ thống thu gom phế liệu do chính quyền địa phương công bố
Mỗi gia đình nên có bao nhiêu thùng để chứa rác thải sinh hoạt ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường không khí như thế nào ?
Rác thải sinh hoạt là gì ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}