30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Rác thải còn lại thì cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải chuyển giao hàng ngày cho lực lượng thu gom tại nguồn theo quy định chung của địa phương
Rác thải sinh hoạt gây tác hại gì đến môi trường ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường nước không ?
Rác tái chế tái, tái sử dụng bao gồm ?
Mỗi gia đình nên có bao nhiêu thùng để chứa rác thải sinh hoạt ?
Chọn đáp án đúng cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt (1. Phân loại chất thải rắn hay các loại chất thải khác, 2. Vận chuyển chất thải đến điểm tập trung để rửa sạch hoặc ép cục, 3. Tiến hành thu gom, 4. Xử lý chất thải, tái chết rác thải sinh hoạt)
Không khuyến khích sử dụng các thùng chuyên dùng chứa rác để chứa rác thải còn lại nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh
Đối với chất thải nguy hại có cần được thu gom vào một loại túi riêng, sẫm màu và cần được giao cho bộ phận quản lý môi trường xử lý theo quy trình riêng hay không ?
Những phương pháp nào sau đây được sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}