30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường đất không ?
Rác nguy hại bao gồm
Rác thải còn lại thì cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải chuyển giao hàng ngày cho lực lượng thu gom tại nguồn theo quy định chung của địa phương
Rác tái chế , tái sử dụng là gì ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường không khí như thế nào ?
Rác tái chế tái, tái sử dụng bao gồm ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Chọn đáp án đúng cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt (1. Phân loại chất thải rắn hay các loại chất thải khác, 2. Vận chuyển chất thải đến điểm tập trung để rửa sạch hoặc ép cục, 3. Tiến hành thu gom, 4. Xử lý chất thải, tái chết rác thải sinh hoạt)
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan không ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}